Wat doen wij?

NextProjecten werkt vanuit een viertal groepsgerichte deel domeinen; De buurt (jongerren) in beeld, Jongeren Aan Zet, Jongeren in Beweging en Jongeren Emancipowerment.

De buurt (jongeren) in Beeld
Om in contact te komen en te blijven in een buurt en te weten wat er op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en welzijn speelt, is het essentieel om de buurt in beeld te brengen. Contact maken met jeugdigen, bewoners, ondernemers, wijkagenten en andere essentiële stakeholders is nodig om de vraag binnen te halen. Een luisterend oor bieden, praten over kansen en toekomstperspectieven met als uiteindelijke doel de buurt een stukje verder brengen. Ambulant in de buurt zorgt ervoor dat de kennis die op straat ligt naar binnen wordt gehaald.

Een goed beeld van de buurt zorgt ervoor dat hetgeen wij uitvoeren aansluit op de wensen en behoeften van jeugdigen en andere bewoners van een betreffende wijk of buurt. De kennis die wij ophalen wordt omgezet in mogelijkheden voor jeugdigen en bewoners en bespreekbaar gemaakt met partners zoals gemeenten, politie en welzijnsinstanties.

Jongeren Aan Zet
Vanuit de filosofie Jongeren Aan Zet, ontplooien jongeren vanaf 14 jaar (voor de jongere jeugd hebben wij het KIDSKids In De Stad programma) concrete activiteiten voor henzelf, voor de eigen groep en voor de eigen buurt. Voordat zij aan de slag gaan, maken zij kennis met nieuwe leefwerelden, rolmodellen en doen inspiratie op bij (partner)organisaties. Deelname aan Jongeren Aan Zet biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen op toekomstdoelen, maar ook ontwikkelen jongeren hun talenten door actief mee te doen. Hiermee kunnen jongeren doorgroeien naar een voorbeeld voor andere jongeren en dragen zij bij aan een prettige en leefbare eigen buurt.

Jongeren in Beweging
Waar sta jij nu in het leven en waar wil jij over 5 jaar staan? En wat is dan het belangrijkste om nu aan te gaan pakken? Vervolgens werken we gezamenlijk de volgende vragen uit: Wie en wat heb je nodig om dat doel te bereiken? En wat moet jij daarvoor zelf laten of juist doen? Jongeren hebben blijvende (oprechte) aandacht nodig, is dit er dan zijn jongeren sneller bereidt iets voor zichzelf en zelfs voor de eigen buurt te betekenen.

Iedere jongere heeft wat ons betreft een opleiding, werkt, loopt stage of doet een combinatie. De realiteit is echter anders: Er zijn te veel jongeren die niet op school zitten of te snel van opleiding veranderen, met schulden rondlopen of geen (bij)baan. Vanuit een individueel traject zetten wij in op het in beeld krijgen van de hulpvraag en wordt stilgestaan bij de uitdagingen die een jongere belemmeren in het realiseren van een toekomstdoel. Dit alles wordt vastgelegd in een persoonlijk ontwikkel plan. Daarnaast wordt vastgelegd welke concrete stappen nodig zijn om een uitdaging en/of probleem op te lossen en welke vaardigheden, kennis en ervaringen de jongere wil opdoen om vervolgens effectief te kunnen gaan werken aan zijn toekomstdoel. Wanneer specialistische hulp op onderdelen nodig is dan wordt met een specialistische hulpaanbieder samengewerkt.

Jongeren Emancipowerment
Met emancipowerment (een samenvoeging van emancipatie en empowerment) beogen wij het gesprek aan te gaan met jongeren die een grotere afstand tot de samenleving hebben. Veelal zijn dit jongeren met niet Nederlandse achtergrond die op middelbare scholen, geregeld buurtinstellingen bezoeken en sociaal maatschappelijk stappen moeten maken op die welbekende ladder. Middels trainingen en gesprekken wordt over actualiteit, verschillende normen en waarden gesproken. Waar zitten de verschillen? Maar nog belangrijker waar zitten de overeenkomsten? controversiële thema’s gaan wij niet uit de weg.

De stelling zou wat ons betreft moeten zijn: Wees trots op je afkomst, cultuur en geloof en laat degene die niet gelooft of een andere keuze in het leven maakt in zijn waarde. Bewustwording van bovenstaande, een dwarse-mening, het participeren met een brede kijk op de samenleving zorgt ervoor dat empowerment en emancipatie voor jongeren toepasbaar wordt op school, stage, werk en daarmee in de maatschappij als geheel. Om vertrouwen te winnen en te behouden is dit een van de succesfactoren om het gesprek met jongeren blijvend aan te gaan.